TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Dänemark (DK) 

TierwohlSiegel.eu


frivillig grænseoverskridende certificering af dyrs velfærd
arts-passende, arts-passende og værdig dyrehold
Dyrevenlig husdyr, fisk og vildtopdræt til land og i havet
ledigTværnationale certificeringer 2014

Landmænd ledsager og overvåger landmænd i 2014

Fiskere ledsager og overvåger fiskere i 2014

Jægere ledsager og kontrollerer jægere i 2014

Biavlere ledsager og overvåger biavlere 2020

Producerende, transporterende og forarbejdende virksomheder

underkaste sig dyrevelfærdsretningslinjerne og

EU's hygiejneforskrifter

Hvem læser, der skriver, bliver!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea

free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers
 accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!