TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Luxemburg (LU)

TierwohlSiegel.eu


fräiwëlleg grenziwwerschreidend Zertifizéierung fir d'Wuel vun Déieren
Aart ugepasst, Aart ugepasst a wierdeg Déierenhaltung
Déierefrëndlecht Béischten, Fësch a wëll Déierenhaltung um Land an am Mier

fräi


Grenznational Zertifizéierungen 2014

Bauere begleeden a kontrolléieren d'Baueren am Joer 2014

Fëscher begleeden a monitoren d'Fëscher am Joer 2014

Hunters begleeden a kontrolléieren d'Jeeër am Joer 2014

Imker begleeden an iwwerwaachen Imker 2020

Produzéiere, Transport a Veraarbechtung Firmen

ënnerleien den Déiereschutzrichtlinnen an

EU Hygiène Reglementer

Wien liest, dee schreift, bleift!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea

free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!