TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Estland (EE)

TierwohlSiegel.eu


loomade heaolu vabatahtlik piiriülene sertifitseerimine

liigile sobiv, liigile sobiv ja väärikas loomakasvatus
Loomasõbralik kariloomade, kalade ja metsloomade pidamine maal ja meres
tasutaRahvusvahelised sertifikaadid 2014

Põllumajandustootjad käivad põllumeestega kaasas ja jälgivad neid 2014. aastal

Kalurid saatsid kalureid 2014. aastal ja jälgivad neid

Jahimehed saadavad jahimehi 2014. aastal

Mesinikud käivad mesinikega kaasas ja jälgivad neid 2020. aastal

Tootmis-, transpordi- ja töötlemisettevõtted

esitama loomade heaolu suunised ja

EL hügieeninõuded

Kes loeb, kes kirjutab, jääb!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife management on land and at sea
 
  free of charge


  Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers accompany and control beekeepers 2020 
 
Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!добровольная международная сертификация на благосостояние животных
подходящее для вида, соответствующее ему и достойное животноводство
Благоприятное для животных животноводство, рыбоводство и разведение диких животных на суше и в море
свободноМеждународные сертификаты 2014 г.

Фермеры сопровождают фермеров и контролируют их в 2014 г.

Рыбаки сопровождают и контролируют рыбаков в 2014 году

Охотники сопровождают и контролируют охотников в 2014 году

Пчеловоды сопровождают и контролируют пчеловодов 2020

Производственные, транспортные и перерабатывающие компании

подчиняться руководству по благополучию животных и

Правила ЕС по гигиене

Кто читает, кто пишет, остается!