TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Lettland (LV)

TierwohlSiegel.eu


brīvprātīga pārrobežu sertifikācija dzīvnieku labturībai
sugai piemērota, sugai piemērota un cieņpilna lopkopība
Dzīvniekiem draudzīgi mājlopi, zivis un savvaļas dzīvnieku audzēšana uz sauszemes un jūrā


bez maksas

Starpvalstu sertifikācijas 2014
Lauksaimnieki pavada un uzrauga lauksaimniekus 2014. gadā
Zvejnieki pavada un uzrauga zvejniekus 2014. gadā
Mednieki pavada un kontrolē medniekus 2014. gadā
Biškopji pavada un uzrauga biškopjus 2020. gadāRažošanas, pārvadāšanas un pārstrādes uzņēmumi

iesniedz dzīvnieku labturības vadlīnijas un

ES higiēnas noteikumi

 

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea


free of charge


Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers
 accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!добровольная международная сертификация на благосостояние животных
подходящее для вида, соответствующее ему и достойное животноводство
Благоприятное для животных животноводство, рыбоводство и разведение диких животных на суше и в море

свободноМеждународные сертификаты 2014 г.
Фермеры сопровождают фермеров и контролируют их в 2014 г.
Рыбаки сопровождают и контролируют рыбаков в 2014 году
Охотники сопровождают и контролируют охотников в 2014 году
Пчеловоды сопровождают и контролируют пчеловодов 2020Производственные, транспортные и перерабатывающие компании

подчиняться руководству по благополучию животных и

Правила ЕС по гигиене

Кто читает, кто пишет, остается!