TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Bulgarien (BU) 

TierwohlSiegel.eu

доброволно трансгранично сертифициране за хуманно отношение към животните
подходящи за видовете, подходящи за видовете и достойно животновъдство
Подходящо за животните животновъдство, риба и диво животновъдство на сушата и в морето

БезплатноМеждународни сертификати 2014 г.

Земеделските производители придружават и наблюдават земеделските производители през 2014 г.

Рибарите придружават и наблюдават рибарите през 2014 г.

Ловците придружават и контролират ловците през 2014 г.

Пчеларите придружават и наблюдават пчеларите 2020 година

Фирми за производство, превоз и обработка

да се подчиняват на насоките за хуманно отношение към животните и

Хигиенни разпоредби на ЕС

Кой чете, кой пише, остава!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea

free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers
 accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!