TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Polen (PL)

TierwohlSiegel.eu

dobrowolna transgraniczna certyfikacja dotycząca dobrostanu zwierząt
odpowiednią dla gatunku, odpowiednią dla gatunku i godną hodowlę zwierząt
Przyjazna dla zwierząt hodowla zwierząt, ryb i dzikich zwierząt na lądzie i morzu

wolnyMiędzynarodowe certyfikaty 2014

 Rolnicy towarzyszą i monitorują rolników w 2014 r

 Rybacy towarzyszą i monitorują rybaków w 2014 roku

 Myśliwi towarzyszą i kontrolują myśliwych w 2014 roku

 Pszczelarze towarzyszą i monitorują pszczelarzy 2020

Firmy produkcyjne, transportowe i przetwórcze

przestrzegać wytycznych dotyczących dobrostanu zwierząt iPrzepisy UE dotyczące higieny

Kto czyta, kto pisze, zostaje!

 

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea


free of charge


Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!