TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Slowakei (SK)

TierwohlSiegel.eu

dobrovoľná cezhraničná certifikácia pre dobré životné podmienky zvierat
chovy zvierat vhodné pre jednotlivé druhy, vhodné pre jednotlivé druhy
Hospodárske zvieratá, ryby a divé zvieratá chované na zvieratách na súši a na mori


zadarmo

Medzinárodné certifikácie 2014

Poľnohospodári sprevádzajú a monitorujú poľnohospodárov v roku 2014

Rybári sprevádzajú a monitorujú rybárov v roku 2014

Lovci sprevádzajú a kontrolujú poľovníkov v roku 2014

Včelári sprevádzajú a monitorujú včelárov 2020


Výrobné, prepravné a spracovateľské spoločnosti

- podliehajú usmerneniam o dobrých životných podmienkach zvierat a -

Hygienické predpisy EÚ

Kto číta, kto píše, zostáva!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea

free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers
 accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!